REGULAMIN

proszę zapoznać się z naszym regulaminem

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych dla mieszkańców i turystów miasta Łeba.

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA WYPOŻYCZALNII

1. Wypożyczalnia działa w mieście Łeba, a korzystanie z wypożyczonego sprzętu może odbywać się do 30 km w obrębie miasta.

2. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych czynna jest w godzinach od 9:00 do 19:00.

3. Wypożyczalnia, umożliwia za opłatą wypożyczenie rowerów elektrycznych marki Lovelec MAIA, w łącznej ilości 10 szt.

4. Rower elektryczny może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia legitymująca się dwoma dokumentami tożsamości po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz podpisaniem umowy wypożyczenia.

5. Na okres wypożyczenia roweru zostaje pobrana kaucja zwrotna w wysokości 200 zł lub depozyt w postaci jednego z dokumentów tożsamości.

6. Opłaty za wypożyczenie roweru pobierane są z góry, według cennika jaki obowiązuje w wypożyczalni.

7. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru, jeżeli uzna Klienta jako osobę niewiarygodną, bez podania przyczyny.

8. W momencie zdania roweru do wypożyczalni we wskazanym terminie, kaucja zwrotna jest oddawana Klientowi. W przypadku zwrotu roweru po wskazanym terminie wypożyczenia z kaucji zwrotnej potrącana jest należność za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

9. Wypożyczenie i zwrot roweru oraz jego stan techniczny, potwierdzany jest w dokumencie( karta) wypożyczenia roweru.

10. Wypożyczalnia przekazuje do używania Klientowi sprzęt sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

11. Za wady ukryte w częściach, materiałach i akcesoriach Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności

12. Za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, co stanowi pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą sprzętu (na podstawie faktury wystawionej przez warsztat serwisowy)

13. Wypożyczając rower Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży roweru Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości.

14. W przypadku kradzieży roweru Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości roweru pomniejszonej o kaucję.

15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru przez Klienta. Klient rzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

16. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za ewentualne szkody ponosi odpowiedzialność Wypożyczający.

17. Samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, wymiany części w wypożyczonym rowerze jest zabronione.

18. Rower należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, należy poinformować Wypożyczalnię telefonicznie przed jego upływem pod numerem telefonu: 574-525-623

19. W przypadku jeżeli Klient nie zwróci roweru w terminie zwrotu, ani nie powiadomi Wypożyczalni o przewidywanym terminie roweru, pozostawiona kaucja zwrotna zostaje przyjęta jako przychód Wypożyczalni, a kradzież roweru zostanie zgłoszona Policji.

20. Klient dokonujący wypożyczenia na okres doby, wymagającej przechowania roweru przez noc, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu na własny koszt.

3. OPŁATY

Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych ECOLEBA udostępnia wypożyczenie rowerów marki Lovelec MAIA o wartości jednostkowej 5785,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych brutto).

Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego wynosi odpowiednio:

W sezonie letnim – 140 zł / doba.

Poza sezonem letnim – 100 zł / doba.

1 godzina – 50 zł.

W sezonie letnim dla Gości Willi Atena 100 zł / doba.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akceptacja Regulaminu Wypożyczalni oznacza zgodę Klienta na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny będzie w punkcie Wypożyczalni oraz na stronie: www.ecoleba.pl

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych warunków w niniejszym Regulaminie w przypadku wątpliwości dotyczących zasad ich funkcjonowania.

Klientowi przysługuje prawo do Reklamacji co do niezgodności Regulaminu, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wypożyczenia. Reklamacja powinna mieć formę pisemną (list polecony) i zostać przesłana na adres: WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH ul. Bema 9, 84-360 Łeba.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

Web Development

Web development is the work involved in developing a website for the Internet or an intranet. Web development can range from developing a simple single static page of plain text to complex web applications

$6,000.00 – $12,000.00